Fundusze europejskie

Głównym celem funkcjonowania systemu funduszy europejskich jest wspieranie oraz restrukturyzacja państw należących do wspólnoty Unii Europejskiej. Wsparcie finansowe z tytułu funduszy europejskich może skutecznie wspomagać funkcjonowanie wielu sektorów gospodarczych i tym samym wspierać gospodarki narodowe, a tym samym gospodarkę calej unijnej wspólnoty. 

Wielkość funduszy europejskich jest dzielona między poszczególnymi krajami wspólnoty europejskiej, zależnie od poziomu PKB danego kraju oraz jego rozwoju gospodarczego. Zasadniczo kraje uboższe, o niższym poziomie PKB oraz niższym poziomie rozwoju gospodarczego otrzymują wyższe dofinansowanie unijne. W tego typu wypadkach mamy do czynienia z beneficjentami brutto, którzy więcej środków finansowych otrzymują ze wspólnoty europejskiej, aniżeli dokładają do wspólnego budżetu. Kraje będące beneficjentami brutto mogą odnotowywać wysoki oraz stosunkowo szybki wzrost poziomu gospodarczego. Tym samym ubogie oraz słabe gospodarki mają szansę na międzynarodowym rynku, obok światowych gospodarczych mocarstw.

Fundusze europejskie znacznie poprawiają inwestycje we wszystkich krajach wspólnoty europejskiej, co ma bezpośrednie przełożenie na ich dalszy rozwój. Inwestycje są w każdej gospodarce motorem prowadzącym do wzrostu oraz rozwoju. Ponato inwestycje pozwalają uzyskać zwrot zainwestowanych środków, a ponadto uzyskiwać w przyszłości zyski z tego tytułu. 

Fundusze europejskie dzielą się w podstawowym podziale na fundusze twarde, czyli wymienione wcześniej inwestycje między innymi w infrastrukturę oraz różnego rodzaju środki trwałe, drugim rodzajem funduszy europejskich są fundusze miękkie, czyli inwestycje głównie w kapitał ludzki, projekty społeczne.

Najczęściej beneficjentami funduszy europejskich są jednostki samorządu terytorialnego, jednostki podległe jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, branża rolna, ale także jednostki prywatne. 

Fundusze europejskie zawsze kierowane są do beneficjentów z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój zakłada postęp gospodarczy w wyniku dotacji unijnych, który nie będzie miał niekorzystnego wpływu na pozostałe gospodarki i podmioty, a jednocześnie nie będzie wywierał degradującego wpływu na stan środowiska naturalnego. Prawo Unii Europejskiej ścisłe chroni środowisko naturalne, a w szczególności obszary najbardziej cenne przyrodniczo, w tym chronione gatunki fauny i flory. Zatem pragnąc skorzystać z funduszy europejskich należy mieć świadomość, że zarówno materiały, wykorzystane technologie, jak też miejsce realizacji projektu nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu.

Najczęściej środki pozyskiwanie na projekty unijne pochodzą z Regionalnych Programów Operacyjnych, przez co dzielone są one między poszczególne województwa. Szczególnie wysokie dofinansowania otrzymują projekty oparte na nowych innowacyjnych technologiach oraz rozwiązaniach zakładających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a tym samym oszczędność zasobów naturalnych.